Servitut för väg

Fråga:
Hej! När vi köpte vår tomt för ett år sedan var det muntliga avtalet att säljaren skulle bygga vägen fram till de tomter som han skulle sälja. Han anlade en väg på ett icke fackmannamässigt sätt som gör att den knappt går att köra på ibland på grund av att den är så mjuk.

Vem är skyldig att ordna denna? Vi har servitut på att använda vägen och det finns heller ingen fungerande vägförening än så länge. Marken är ju faktiskt hans.


Svar:
Finns det ett servitut på att det ska finnas en väg till fastigheten ska den också vara farbar. Jag förstår emellertid inte riktigt vad du menar att det finns ett muntlig avtal. Ett servitut skrivs in hos Inskrivningsmyndigheten och baserar sig på ett skriftligt avtal.

I Jordabalken 14 kap 6 § anges följande:

#Ägaren av den härskande fastigheten skall vid servitutets utövning förfara så, att den tjänande fastigheten icke betungas mer än nödvändigt.

Har den härskande fastighetens ägare på den tjänande fastigheten väg, byggnad eller annan anläggning, åligger det honom att hålla den i sådant skick att skada eller olägenhet icke vållas onödigtvis.”

Detta innebär att om det finns ett servitut, som du säger, så är det säljaren/den fastighet som är tjänande fastighet, som ska underhålla vägen och se till att den är farbar året om.