Undersökningsplikt köpare

Fråga:
Vad innebär egentligen köparens undersökningsplikt rent juridiskt? Vad är jag som köpare skyldig att undersöka?


Svar:
Du köper ett hus i det skick det är den dag du skriver kontrakt. Det står i Jordabalken att den som säljer huset till dig inte är ansvarig för de fel som du hade kunnat upptäcka vid en undersökning.

Jordabalken, 4 kap 19§ 2 stycket:

”Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som borde varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten för jämförliga fastigheter samt omständigheter vid köpet.”