Provtrycka skorsten

En provtryckning innebär att sotaren täcker skorstenens öppning uppe på taket. En fläktdriven rökalstrare fyller skorstenen med rök.

Behöver man göra en provtryckning av skorstenen?

Öppna spisar sotas bara vart tredje år och det är inte ovanligt att de läcker. Är läckan kraftig finns risk för brand. Vid en skorstensbrand kan fogarna förstöras och bjälklaget skadas. Sprids röken i huset kan du bli förgiftad.

Har den öppna spisen stått oanvänd länge är risken stor att skorstenen är tilltäppt av ett fågelbo eller att den är otät. Om inte eldstaden eller rökkanalen har använts på mer än tre år ska den kontrolleras av sotaren innan du använder den.

I samråd med sotaren kan du bestämma om en besiktning & provtryckning är nödvändig. Då görs en provtryckning av rökkanalerna för att se om de är hela och täta. Kostnaden för besiktning & provtryckning brukar ligga mellan 2 000 – 3 000 kr.

Artikelns innehåll - Klicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

Besiktning och provtryckning inför köp av hus

Finns det en öppen spis, kakelugn eller värmepanna i huset du vill köpa?
Ring till sotaren och hör efter i vilket skick rökkanalerna och eldstäderna är.

Sotaren är skyldig att notera eventuella anmärkningar i en kontrollbok, såsom brister i anläggningen eller annat av vikt. Han vet om det finns felaktigheter eller förbud mot att elda. Det lönar sig alltså att kontakta sotaren som bör ha god kontroll över läget.

I många sotningsdistrikt får ägaren automatiskt ett sotningsprotokoll efter utförd sotning. Be i så fall att få titta på det om du skall köpa ett hus.

Ett fel som sotaren kan upptäcka räknas inte som ett dolt fel, du kan därför inte klaga på det i efterhand när du köper en bostad.

Närmare 2 000 bränder orsakas varje år av dåliga öppna spisar, skorstenar och pannor.

Expertens bästa råd om husets skorsten:

Nils som vi intervjuat är något så ovanligt som skorstensfejaringenjör. Han är utbildad skorstensfejarmästare som basar över skorstensfejare, i folkmun kallat sotare.

Nils är väl medveten om de problem som kan uppstå i hus när det gäller eldning. Här kommer hans råd om vad du ska tänka på gällande husets skorsten vid köp av hus.

Varför är det viktigt att undersöka den öppna spisen och skorstenen innan man köper ett hus?

För det första orsakas varannan brand i småhus i Sverige av en eldstad. Det finns många gamla hus med stora renoveringsbehov, även vad det gäller eldstäder och skorstenar. Många problem kan uppkomma som gör det olämpligt att elda både i panna och i öppen spis.
För det andra ingår det i köparens undersökningsplikt att undersöka eldstäder. Hittar du något oväntat fel efter inflyttning kan det inte räknas som ett dolt fel.

Det borde vara lika självklart att beställa en besiktning och provtryckning av en sotare som det är att ha en vanlig överlåtelsebesiktning vid husköp.

Är det vanligt att ni hittar fel?

Ja, det går inte att förvänta sig att ett hus ska vara utan anmärkningar. Alla hus måste underhållas och det finns alltid fel, t ex vindskivor som måste bytas eller stuprör som börjat läcka. Det är inte annorlunda med eldstäder. Det kan röra sig om allt från att packningen måste bytas på luckan till insatsen i den öppna spisen till att skorstenen måste renoveras.

Många beställer en provtryckning (även kallat täthetsprovning) av skorstenen innan de ska köpa hus. Vad innebär det?

Att vi undersöker om skorstenen är tät, om det läcker in rök i huset eller till andra kanaler i skorstenen. Det kan göras via röktrycksprovning eller läckagemätning. Vid röktrycksprovning, som är den vanligaste metoden, täpper vi till skorstenen, sätter den under ett övertryck via en fläkt, tillsätter rök och kontrollerar sedan med lukt och syn om det tränger in rök någonstans.
Vid läckagemätning, vilket är en metod som blir allt vanligare, mäts luftflödet som sugs in istället för att man använder luktsinnet och synen. Då får man ett kvitto på hur mycket rök som läcker. Det här är en mer exakt metod som på sikt kommer att användas allt mer.

Så ni undersöker alltså om skorsten och rökkanaler är täta, så att det inte finns risk för brand?

Ja, men det kan även upplevas som obehagligt när det osar in. Det kan också vara farligt för hälsan. Exempelvis kan det leda till kolmonoxidförgiftning, som mestadels uppstår vid vedeldning när man har strypt förbränningsluften och det brinner långsamt. Brandfarliga tjärbeläggningar i skorstenen är en annan följd av strypt förbränning. För övrigt finns det koldioxid i all rök och får du i dig för mycket koldioxid eller kolmonoxid kan det bland annat göra dig trött och illamående.

Kan det även vara fara för liv?

Det kan det, men vanligtvis inte. Totalt dör en person varje år i olyckor som har med eldstaden att göra. Rökförgiftningar som leder till döden är vanligare i andra länder eftersom de inte har samma regelverk som i Sverige med krav på regelbundna besök från sotare.

Stämmer det att du, utöver en provtryckning, tycker att det är lika viktigt att det görs en besiktning av skorstenar och eldstäder?

Ja, då tittar vi på skorstenars och eldstäders olika konstruktionsdelar. Vi ser vilka material de är byggda med och vilka eventuella skador som finns. Detta bör kombineras med en riskanalys där vi berättar om olika problem som eventuellt kan uppstå i framtiden. Finns det kanske något i utförandet som äventyrar eldningen? Vad är kännetecknande för konstruktionen?
Det kan t ex skilja mycket mellan en skorsten av metall och en som är murad. Tegelskorstenar har en mycket lång livslängd men har en dålig isoleringsförmåga och får lätt kondens.
Å andra sidan är det lätt att installera en metallskorsten, som tar mindre plats och snabbare blir varm. Nackdelen är att den lätt kommer upp i höga temperaturer, vilket kan leda till skador. Man bör t ex tänka på att inte elda spannmål i en metallskorsten, eftersom den kan rosta sönder på grund av den aggressiva röken.

Vad kostar de här undersökningarna?

Det beror på var i landet du bor. På ett ungefär kan man säga mellan ca 2500-4000 kronor för 1 objekt. Har du 2 skorstenar tillkommer det en avgift.

Finns det några varningstecken man kan leta efter vid en husvisning?

Är det svart runt eldstad och luckor kan det bero på flera saker. Det kan ha orsakats av dåligt drag eller så är det för mycket sotbeläggningar i skorstenen och då finns en en större risk för soteld. Kanske finns det ett läckage i skorstenen eller så har ägaren eldat för hårt. Har tapeten släppt kan det bero på att det har blivit för varmt.
Titta på skorstenen på våningen ovanför den öppna spisen eller på vinden. Är skorstenen missfärgad och putsen har släppt beror det ofta på att rökgaserna kondenserat. Kondensation är farlig, den sliter ner skorstenen och risken ökar för tjärbeläggningar. Är skorstenen otät kan man behöva laga och isolera den eller installera ett insatsrör.

Ska man ta sig en titt på skorstenen utvändigt, ovan tak, också?

Ja, för att se om fogarna är hela. Dåliga fogar är inte farligt i sig, men ett underhåll som måste räknas med.
Jag är av den åsikten att murade skorstenar inte behöver täckas även om man t ex har slutat elda med olja och gått över till att använda värmepump. Huset får nämligen välbehövlig ventilation genom skorstenen. Slagregn och snö kan förstöra skorstenen, men den risken finns även när man monterar ett regnskydd upptill på skorstenen, som bara skyddar mot nederbörd uppifrån.

Vad är viktigt att tänka på när det finns en öppen spis eller kakelugn?

Elda inte hårdare än den är dimensionerad för. Många läser inte bruksanvisningen utan eldar alldeles för hårt. I de flesta braskaminer och kakelugnar är det tillåtet att lägga in 2 kg ved i timmen, cirka 3-4 vedträn. Fyller du spisen full med ved och eldar mer än så, får du extremt höga temperaturer i skorstenen. Det kan leda till att det börjar brinna i det närliggande bjälklaget kring skorstenen, t ex där skorstenen går genom en vägg eller ett golv. Det här är en mycket vanlig brandorsak som man även bör känna till om man hyr ett hus med en eldstad. Då ligger ansvaret på den som eldar.
När det gäller vedpanna har kanske den föregående ägaren eldat med ved i 20 år och det har gått bra. Men eldar du på ett annat sätt än säljaren kan du få problem eftersom det kan bli en helt annan påfrestning på systemet. Det är viktigt att vara medveten om detta.

Finns det något mer att tänka på när man ska köpa hus?

Numera är det, utöver vanlig sotning, obligatoriskt med brandskyddskontroll. Den ska ske vartannat år om man eldar med ved eller pellets. Eldas det med olja ska anläggningen kontrolleras vart fjärde år och öppna spisar och kakelugnar vart åttonde år, om man eldar mindre än en kubikmeter ved per år. Efter brandskyddskontrollen får husägaren ett protokoll som det kan vara intressant för dig att titta på.
Dessutom har sotaren en kontrollbok som han för anteckningar i. Där skrivs eventuella brister ned. Ring gärna och fråga om sotaren har några särskilda anmärkningar på just det hus du är intresserad av att köpa.