Dela el med granne

Från och med årsskiftet 2022 blev det möjligt för grannar att dela en solcellsanläggning. En ändring i ellagen har gjort det möjligt att dela lokal energi genom små interna elnät mellan fastigheter och hus. Nu kan man alltså bygga ett gemensamt nät för att dela förnybar energi med grannar eller hela det mindre bostadsområdet utan att behöva söka tillstånd.

För fyra år sedan började Nätkoncessionsutredningen för att göra elnätsreglerna bättre och enklare. I januari i år ändrades lagarna som säger när man behöver tillstånd för att dela el. Nu får grannar som vill ha solceller tillsammans skapa egna nät för att dela på elen. Man kan även dela på el inom större grupper, som samfälligheter eller mindre bostadsområden. I många fall kan några husägare gå ihop och dra nytta av den gemensamma elen.

Eldelning var inte tillåtet tidigare

Fram tills förra årsskiftet var det inte tillåtet att använda en egen ledning för att dela el med grannar eller andra fastigheter. Men nu har det ändrats och det är tillåtet att gräva ner en ledning mellan hus i till exempel en bostadsrättsförening och dela el internt förutsatt att man har sin egen elproduktionskälla, till exempel solpaneler.

Varför har lagändringen trätt i kraft?

Bakgrunden till att lagen nu har ändrats är att den svenska regeringen ville göra elnätsreglerna mer moderna, bättre och enklare. Därför tillsattes en utredning vid namn Nätkoncessionsutredningen år 2018. Syftet med utredningen var att undersöka möjligheterna att förbättra och uppdatera regelverket för elnäten. Resultatet av utredningen ledde till att lagändringen trädde i kraft för att göra det möjligt för grannar och fastighetsägare att enklare dela på elproduktionen och skapa egna elnät för förnybar energi. Genom att tillåta sådana initiativ kan fler ta del av fördelarna med förnybar energi och bidra till en mer hållbar energianvändning.

Även för EU har detta varit ett hett ämne på tapeten. Eftersom Rysslands krig i Ukraina och höjda energipriser har blivit ett allvarligt problem, har det blivit viktigare att skapa lokala elproduktionssystem för att säkerställa elförsörjningen. EU-kommissionen har också sagt att energigemenskaper med förnybar energi är en viktig del för att öka motståndskraften mot olika kriser. Genom att satsa på förnybar el tillsammans kan samhällen bli mer självständiga och mindre beroende av externa energikällor.

Mer sol hos grannen? Inga problem!

En av de mest fördelaktiga aspekterna med att dela el med grannen är möjligheten att utjämna skillnader i solinstrålning mellan fastigheterna. Ibland kan vissa fastigheter ha fördelen av att ha mer sol på sina tak och tomter, medan andra kanske är mer skuggade eller har mindre optimala förhållanden för solenergiproduktion. Genom att dela på elproduktionen kan den som har mer sol dela med sig av sitt överskott av energi till grannen, som i sin tur kan utnyttja den extra elen för att täcka sina energibehov. På detta sätt blir eldelning en solidarisk lösning som främjar en mer jämlik och hållbar energianvändning där de som har bättre förutsättningar för solenergiproduktion kan stötta de som har mindre fördelaktiga förhållanden.

Fördelar med att dela el med grannen

Att kunna göra gemensamma investeringar i och dela på lokalt producerad förnybar energi öppnar upp för nya möjligheter.

  1. Ekonomiska fördelar – Genom att dela på en gemensam elproduktionsanläggning med grannen kan kostnaderna för investeringen delas, vilket kan göra det mer ekonomiskt fördelaktigt för båda parter. Dessutom kan överskottsel som inte används lokalt säljas till elbolag och generera intäkter.
  2. Hållbarhet och miljömedvetenhet – Att dela på förnybar energi från solceller eller andra lokala energikällor bidrar till en mer hållbar och miljövänlig energianvändning. Det minskar beroendet av fossila bränslen och bidrar till att minska koldioxidutsläppen, vilket är positivt för klimatet och miljön.
  3. Energisäkerhet – Genom att ha tillgång till en gemensam elproduktion minskar risken för strömavbrott. Om den ena fastigheten skulle drabbas av ett strömavbrott kan den andra fortfarande ha tillgång till el, vilket ökar energisäkerheten för båda parter.
  4. Lokalt engagemang och samarbete – Elproduktion och energikonsumtion blir mer lokaliserad, vilket kan stärka sammanhållningen i området. Gemensamma investeringar och samarbete kring energi skapar en känsla av gemenskap och engagemang för hållbarhetsfrågor.
  5. Flexibilitet och optimering – Genom att dela elproduktionen mellan fastigheterna kan man optimera utnyttjandet av förnybar energi. Om en fastighet producerar mer el än den förbrukar kan överskottet nyttjas av grannen istället för att slösas bort. Detta skapar en mer effektiv energianvändning.

Individuella bedömningar avgör utfallet

Det är dock viktigt att notera att det för närvarande inte finns något helt tydligt regelverk kring inköp och försäljning av el mellan grannar. Många villaägare ställer sig nu frågan om man kan gå ihop ett helt kvarter och dela på kalaset. Energimarknadsinspektionen gör dock enskilda bedömningar på begäran av den som avser att bygga ett internt ledningsnät och vad som funkar hos en kanske inte gör det hos en annan. För närvarande tar varje ärende cirka 10 månader vilket är relativt lång tid.