Vad är byggavfall och hur kan det hanteras?

Byggavfall är allt det avfall som blir när man bygger nytt, renoverar eller river byggnader, vägar och broar med mera. Byggavfall kan innehålla en mängd olika material, allt från stubbar vid ett vägbygge till ett gammalt kylskåp vid en renovering.
Svensk lagstiftning säger att byggavfall ska hanteras rätt och sorteras. Det yttersta ansvaret för avfallshantering har den som är byggherre.

Byggavfall blir ofta en stor del av processen vid både nybyggnation, renovering och rivning För att underlätta hanteringen av byggavfall kan du anlita ett företag som hjälper dig.
Innan ett byggnadsarbete, eller en rivning, påbörjas ska det göras en materialinventering, för att se till att avfallet kan tas hand om på rätt sätt.

Syftet med att sortera byggavfall är att öka återanvändning och materialåtervinning, samla in och hantera farligt avfall och minska mängden material som ska deponeras. När avfall sorteras rätt kan det hanteras på ett mer resurseffektivt sätt.

Sortering och återvinning ger även miljömässiga fördelar. Byggavfall som hanteras rätt och kan återanvändas ger besparing på både energiförsörjning och ekonomi. Det minskar storleken på de redan stora soptipparna.

De flesta byggherrar är måna om att byggarbetsplatsen hålls i ordning. Om man kontinuerligt håller undan avfallet får man en säkrare arbetsplats. Dessutom ger en ren byggarbetsplats ett snyggare och mer professionellt uttryck.

Hantera olika material

En materialinventering visar vilka material som behöver sorteras i bygg- eller rivningsprocessen. Sortering av avfallet kan hanteras på plats. Hos Circla kan du beställa byggsäckar eller containrar för sortering av byggavfall. Circla är en trygg och kunnig partner genom hela processen med avfallshanteringen, vare sig det handlar om nybyggnation, renovering eller rivning.

Vanligt förekommande byggavfall, som till exempel trä, gips, glas eller betong och tegel ska sorteras på den plats där det uppkommer, det vill säga på byggarbetsplatsen, enligt lagtext.
Circlas byggsäckar är framtagna för att klara olika material och finns i flera olika storlekar. Det finns säckar för hantering av tunga material, exempelvis fyllnadsmassor, och för farligt avfall.

Farligt material ska sorteras åtskilda, bland annat för att minska risken för brand. Det för att det kan behövas flera olika säckar. Farligt avfall kan vara till exempel:
• Elavfall
• Lysrör och termometrar
• Asbest
• Isolering
• Vissa trämaterial

Men det finns många fler material som klassas som farligt avfall. Ta hjälp av ett företag som har kunskap och erfarenhet om vilka material som räknas till farligt avfall.
Byggavfall som hanteras korrekt ger fördelar för både ekonomi och miljö. Ta hjälp redan innan projektet påbörjas så får du hjälp genom hela processen.

Lämna en kommentar